REGULAMIN

1. Sala Zabaw Fantazjaland znajduje się w Białej Podlaskiej przy ulicy Reformackiej 1-3 Czynna jest codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00-19:00, sobota – niedziela 10:00-20:00

2. Sala Zabaw przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 1 roku do 12 lat.

3. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się w Sali Zabaw Fantazjaland odpowiedzialni są opiekunowie (opiekun = osoba dorosła)

4. Korzystanie z Sali Zabaw jest płatne, koszt zabawy jest określony w cenniku

5. Dzieci poniżej 3-go roku życia muszą przebywać na Sali Zabaw pod opieką Rodzica/Opiekuna.

6. Dzieci poniżej 12 miesiąca życia bawią się za darmo.

7. Wstęp do Sali Zabaw odbywa się po wykupieniu biletu wstępu w formie pieczątki. Zakup biletu jest równoznaczny z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

8. W razie rezygnacji uczestnika z wykupionych usług po uprzednim wejściu Rodzica/Opiekuna z dzieckiem na Salę Zabaw, prowadzący Salę Zabaw nie zwraca kosztów wykupienia biletu.

9. W Sali Zabaw dzieci jak i ich opiekunowie przebywają bez względu na porę roku wyłącznie w skarpetach, rajstopach.

10.Przed wejściem na Salę Zabaw dzieci oraz towarzyszący im Rodzice/Opiekunowie powinni zdjąć biżuterię (łańcuszki, kolczyki itp.)

11.Z urządzeń Sali Zabaw można korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

12.Prowadzący Salę Zabaw nie odpowiada za wystąpienie urazów lub szkód spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z urządzeń Sali Zabaw.

13.Zabrania się:

– wchodzenia za konstrukcję zabawową i siatki zabezpieczające,

– nieprawidłowego zjeżdżania (głową w dół) i skakania ze zjeżdżalni,

– nieprawidłowego wchodzenia na zjeżdżalnię i wspinania się po jej pochylni,

– popychania osób współkorzystających z urządzeń Sali Zabaw,

– wynoszenia z Sali Zabaw jakichkolwiek elementów jej wyposażenia, w tym też piłeczek,

– skakania do basenu z piłeczkami,

– wnoszenia do Sali Zabaw własnego jedzenia i napojów oraz spożywania posiłków i napojów serwowanych w Sali Zabaw poza specjalnie wyznaczonymi do tego celu miejscami,

– spożywania na terenie Sali Zabaw napojów alkoholowych i środków odurzających.

14.W przypadku doznania podczas korzystania z Sali Zabaw urazu fizycznego, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić obsłudze Sali Zabaw, pod rygorem uznania, że szkoda nie nastąpiła na terenie Sali Zabaw.

15.Rodzice/Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody na mieniu lub zdrowiu innych osób korzystających z Sali Zabaw, wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.

16.Za rzeczy pozostawione przez korzystających z Sali Zabaw, prowadzący Salę Zabaw nie odpowiada.

17.Ze względów epidemiologicznych prowadzący Salę Zabaw zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu dzieciom widocznie chorym.

18.Prowadzący Salę Zabaw zastrzega sobie prawo do zmiany cennika, oferty zajęć i godzin otwarcia Sali Zabaw. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany postanowień Regulaminu i nie wymagają pisemnego aneksu.

19.Obsługa Fantazjaland zastrzega sobie prawo do skrócenia pobytu dziecka w przypadku jego agresywnego zachowania stanowiącego zagrożenie bezpieczeństwa pobytu pozostałych uczestników zabawy.

20.Zarządzający nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu lub zaleceń Obsługi, a także w sytuacjach, gdy wypadkowi ulegnie osoba nietrzeźwa lub znajdująca się w stanie po użyciu środków odurzających.

21.Goście odpowiadają za szkody wyrządzone na skutek nieprzestrzegania Regulaminu, lub poleceń Obsługi, a także spowodowane wskutek innego zawinionego działania lub zaniechania.

22.Goście są zobowiązanie poinformować Obsługę w przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych, wypadków lub innych zdarzeń i zachowań stwarzających zagrożenie na Palcu Zabaw Fantazjaland.

23.Zarządzający zastrzega sobie prawo odmówienia zezwolenia wstępu na Plac Zabaw wg własnego uznania

24.Zarządzający może wg własnego uznania zażądać opuszczenia Placu Zabaw Fantazjaland przez Gości, a w szczególności przez osoby naruszające Regulamin, Instrukcje, ogólnie przyjęte normy zachowania lub stwarzające zagrożenie dla innych Gości, a także przez osoby niestosujące się do zaleceń Obsługi. Cena za niewykorzystany bilet nie zostanie w takim przypadku zwrócona.

25.Obsługa zastrzega sobie możliwość nie wpuszczenia na teren Placu Zabaw Fantazjaland osób stwarzających zagrożenie dla innych Gości, jak np. dzieci z opatrunkami gipsowymi czy osób o widocznych oznakach chorób zakaźnych.

26.Za bilet zakupiony a niewykorzystany, jak również za niewykorzystany czas nie przysługuje zwrot całości, ani części ceny biletu.

27.Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Placu Zabaw wynikające z działania siły wyższej, jak np. brak dostawy energii elektrycznej itp.

28.Dzieci pozostawione pod opieką naszych animatorek, bez opieki rodzica mogą przebywać do 2 godzin.
Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu!

Pobierz Regulamin

Zapraszamy i życzymy udanej zabawy!!! 🙂